Disclaimer
 
OVER OURFOOD.NL

Deze niet-commerciële website is eigendom van A.L.H. van Dam, onder de naam Ourfood, food pages. De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u.
Voor zo ver de informatie op deze website afkomstig is van (andere) bronnen, worden deze geacht betrouwbaar te zijn. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen.

Werking van de site

Ourfood kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites, onder meer via de bronvermeldingen. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze sites, waar wij geen onvloed op kunnen uitoefenen.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Ourfood. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 4.0 Internationaal licentie, conform het logo dat op ieder onder deze licentie begrepen artikel is weergegeven..

De website bevat foto's van eigen makelij maar ook foto's en andere illustraties die door derden zijn gemaakt. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van materiaal dat vrij van copyright is, of waarvoor de rechthebbende toestemming heeft gegeven deze in de niet-commerciëe context te gebruiken. Mocht u bezwaar te hebben tegen het gebruik van materiaal op de website waarop u meent auteursrecht te hebben, gelieve ons daarvan op de hoogte te stellen. We zullen de bedoelde afbeelding(en) onmiddellijk verwijderen. disclaimer@ourfood.nl

Wilde planten

Ourfood kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van wilde planten die op de site beschreven staan. Vraag altijd professioneel advies alvorens een wilde plant te gebruiken of te consumeren. Handel altijd in overeenstemming met het geldende wet- en regelgeving en volg de regels op van desbetreffende natuurbeheerder.

Over de disclaimer

Ourfood behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

 

ENGLISH VERSION

ABOUT OURFOOD.NL

This non-commercial website is owned by A.L.H. van Dam, named Ourfood, food pages. The information on this website contains general information only and is not a recommendation to you.
As far as the information on this web site comes from (other) sources, they are deemed to be reliable. The correctness and completeness we can not guarantee.

Dutch law

This website and disclaimer are governed by Dutch law. The information on this website is intended for people who live in the Netherlands.

How the site functions

Ourfood can not guarantee that this website functions without error or interruption. However, we do our best. If the website is temporarily unavailable, we accept no responsibility if you suffer damage as a result.

Information on sites which are linked

This website is sometimes linked to external websites, including through citations. The information on these external sites is not checked by us for accuracy. We are therefor not responsible for that information, as we can not influence their contents.

Use of information

All information on this website (including the design, identity and logos) is owned by Ourfood. You may use the information on our website for private use and purposes, provided that you mention that you have found the information on the website of Ourfood and leave the information unchanged.

The website contains pictures of his own making but also photographs and other artwork created by third parties. Where possible we used material that is free of copyright, or for which the holder has authorized us to use that in this non-commercial environment. Should you object to the use of material on the website, claiming you own the copyright, please inform us accordingly. We will remove the referred image(s) immediately disclaimer@ourfood.nl

About wild plants

Ourfood can not take any responsibility for any adverse effects from the use of plants. Always seek advice from a professional before using a plant medicinally of for food. Always act in accordance with the applicable laws and regulations and follow the rules of the nature management concerned.

About the disclaimer

Ourfood reserves the right to modify this disclaimer. The latest disclaimer is always available on this website.